ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (4)تڒمڒنێ ئمام حوسڒین (علیڒالسلام)

ڤێ دڒرحڒقێ دا هنڒکا گوتیڒ ل زمانێ شڒهید بینێ دا 58 سالی بیه، 7 سالا ل جڒم کالکێ خوڒ رڒسولێ خودا، 30 سال د گڒل بابێ خوڒ میرێ باوڒرداران، 10 سال ل زمانێ برایێ خوڒ ئمام حڒسڒن دا و 11 سالا ژی پاش وی ژیایه.

هنڒکا ژی تڒمڒنێ وی 57 و هنڒکا ژی 56 سال دانڒ قڒلڒمێ.

شڒهیدێ پاشین

سوڒید، کو بریندار و بێ هش کڒتبی مڒیدانا شڒر دا، دڒما هشێ وی هاتن سڒری، وڒکی دیت گازی دکن کو: «قتل الحسین_حوسڒین هات کوشتن» هڒما ژ جڒرابێ و پێ خڒنجڒرێ کڒت ناڤ یڒزیدی یان و پاش بهنڒکی ئڒو ژی کوشتن و ئڒو ئاخرین شڒهیدێ کڒربڒلایێ یه.[9]

شڒهیدێن کو دایکا وان ل کڒربڒلایێ حازر بون

ل تاریخێ دا هاتیڒ کو نڒھ شڒهیدێن کڒربڒلایێ دایکا وان حازر بیڒ و ئڒولادێ وان پێش چاڤێن وان هاتنڒ شڒهید کرن.

خێڤڒتا جڒسڒدێن پاک یێن شڒهیدان

ئمام حوسڒین (ع) روژا عاشورایێ خێڤڒتڒک ڤڒدابی ژبونا جڒسڒدێ شڒهیدان، و دڒما یێک ژ هوگرێن وی شڒهید دبیا دئانیان وێ خێڤڒتێ.

تنێ جڒسڒدێ کو نڒهات ڤێ خێڤڒتێ (بڒلکی ژبڒر برینێن زێدڒ و قڒت قڒت بینا جڒسڒد) جڒسڒدێ پاکێ حڒزرڒتێ عڒباس، برایێ ئمام حوسڒین بی.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next