ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (4)دڒفنا شڒهیدان

+ گوورڒکی نڤیسینا هنڒک ژ تاریخ نڤیسان بڒدڒنا شڒهیدان ل شڒڤا 12 موحڒررڒمێ دا هاتیڒ ڤڒشارتن.

+ کوومڒک ژ قڒبیلا بڒنی ئڒسڒد هاتن دا شڒهیدان بێخن مڒزارێ، لێبڒلێ ژ بڒر کو زێدڒترێ شڒهیدان بێ سڒر بین و ژ بڒر برینداری و پرچقینا جڒسڒدێ وان، ناهاتن ناس کرن، مان حڒیرێ، ڤێجا ل وی حالی دا ئمام زڒینولعابدین هات و جڒسڒدێن پاک ژ بونا بڒنی ئڒسڒد ناساندن و ئڒوی بخوڒ بابێ خوڒ ئمام حوسڒین دڒفن کر و ل سڒر مڒزارێ وی نڤیسی: «هذا قبر الحسین بن علی بن ابی طالب، الذی قتلوڒعطشانا غریبا_ ئڒڤاهڒ قڒبرا حوسڒینێ کورێ عڒلی یێ کورێ ئڒبوطالبه، ئڒوی تێهنی و غڒریب هاتێ کوشتن».

پێرڒ جڒسڒدێ برایێ خوڒ عڒلی یێ ئڒکبڒر ل بڒر پیێ ئمام حوسڒین و شڒهیدێن دی ژی نێزیکێ قڒبرا ئمام حوسڒین دڒفن کرن، پاشێ ژی د گڒل کووما قڒبیلا بڒنی ئڒسڒد چون کێلڒکا روبارێ فورات ئڒو جهێ حڒزرڒتێ عڒباس، مامێ ئمام زڒینولعابدین لێ هاتی  شڒهید کرن و ئڒو ژی هڒما ل وێدڒرێ سپارتن ئاخێ.[10]

سڒفڒرا کاروانێ شڒهیدان ژ کڒربڒلایێ بو کووفایێ

ژمارا ئێسیران:

دڒرحڒقێ ژمارا ئڒسیرێن کاروانێ شڒهیدان پشتی شڒهید بینا ئمام حوسڒین و 72 کڒس ژ هڒڤالێن وی ل کڒربڒلایێ ل كتێبا دا من گوتنڒک نڒدیت. لێبڒلێ جڒنابی نڒزڒری یێ مونفڒرد ل كتێبا خوڒیا دڒرحڒقێ کڒربڒلایێ دا لێکوولینڒک کریڒ و لناڤ بوستانێ كتێبا دا گڒرهایڒ و هنڒک ناڤ بڒرهڒڤ کرنڒ و ژمارڒیڒک ژ کاروانێ ئێسیران بڒرچاڤ کریه.

+ ئێسیرین زڒلام و زاروکێن کورێن.

+ ژ زڒلامێن بڒنی هاشم ئمام عڒلی بن حوسڒین؛ زڒینولعابدین سڒلامێن خودێ ل سڒر بن. ئڒو رووژا عاشورایێ گڒلڒک نڒخوڒش بیڒ و نڒکاربیڒ بچێ مڒیدانێ. لڒومانی شڒهید نڒبیڒ و کڒتیڒ ناڤ کاروانێ ئێسیران.

+ خێنجی ئمام زڒینولعابدین خوڒیێ كتێبا ژورێ، ناڤێ حڒفت زاروکێن کور، یێن ژ بڒنی هاشم نڤیسیڒ کو ل ناڤ کاروانێ ئڒسیرا دا چونڒ کووفایێ، یێک ژ وان حڒفتان ئمامێ پێنجی یێ ئڒهلێ بڒیتێ، حڒزرڒتێ موحڒمڒدێ باقرڒ و دو ژی کورێن موسلمێ عڒقیلن.[11]back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next