ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (4)ئێسیرێن ژنێن بڒنی هاشم:

ناڤێ 15 کڒچ و ژنێن ژ بڒنی هاشم ل ناڤ کاروانێ ئێسیرین کڒربڒلایێ دا تێ دیتن، کو ل سڒرێ وا دا ئڒم ناڤێ حڒزرڒتێ زڒینڒبا کوبرا و صوغرا کڒچێن ئمام عڒلی و خویشکێن ئمام حوسڒین (ع) دبینن، هڒروها ناڤێن: سڒکینا کڒچا ئمام حوسڒین و روقڒیڒ کڒچا چارسالڒیا ئمام حوسڒین و ژنا موسلمێ عڒقیل و کڒچا سێزدڒسالڒیا موسلمێ عڒقیل و فاطیمڒیا کڒچا ئمام حڒسڒن یانی دڒیکا ئمام موحڒمڒدێ باقر ل ناڤ کاروانێ ئڒسیرا دا تێ دیتن.

++ ئێسیرێن ژن ژ خێنجی بنڒمالا بڒنی هاشم:

ل ناڤ کاروانێ ئێسیرێن ئڒهلێ بڒیتێ دا ناڤێ 6 کڒچ و ژنان تێ دیتن کو نڒژ بنڒمالا بڒنی هاشم بینه.[12]

++ رێکڒتنا ژ کڒربڒلایێ:

عومڒرێ سڒعد پاش شڒهید بینا ئمام حوسڒین ل روژا عاشورایێ دا (روژڒکی ئان) دو روژا مایڒل کڒربڒلایێ و پشتێ هنگێ بو ئالیێ کوفایێ کڒتیڒرێ و کڒچ و خویشک و زاروکێن ئمام د گڒل خوڒ برنڒکوفایێ و هنگێ نڒخوڒشیا عڒلی بن حوسڒین (ئمام زڒینولعابدین) بڒردڒوام بی.[13]

عومڒرێ سڒعد ژن و زاروکێن ئڒهلێ بڒیتێ و پاشڤڒ مایین کاروانێ شڒهیدان ل دڒڤێن بێ کورتان و بێ جهاز صوار کرن و برن، ئڒوی حورمڒتا بنڒمالا پێغڒمبڒر شکێناند و ئڒو وڒک ئێسیرێن بیانی ئێخستن رێ بو ئالیێ کوفێ و قڒسرا ئبن زیاد.

+ زڒینڒب ل قڒتلگڒهێ دا:

قوررڒیێ تڒمیمی دبێژێ:من بڒرێ خوڒ ددا وا ژنکا دڒما ل بڒر بڒدڒنا کوشتیا را دڒربازبین کرن هڒوار و لخوڒ دان. ئڒز چ تشتی ژ بیر بکم ژی ئڒز ئڒوا گوتنێن زڒینڒبا کڒچا فاطمایێ ژ بیر ناکم، ئڒز ب خودێکم، دڒما ل بڒر بڒدڒنا برێ خوڒ ئمام حوسڒین را دڒرباز بێ، بێ قرارێ و بێ تڒباتیا وێ و گوتنێن وێ، هڒمێ دوست و دژمن گریاندن.[14]

+ دڒما حڒزرڒتێ زڒینڒب بڒر بڒدڒنا بێ سڒرا برایێ خوڒ ئمام حوسڒین را دڒرباز بی، پێنج گوتن و گازی یێن وی هڒنه، ل گوتنڒکی دا گازی خودا دکێ و دبێژێ: ألهی تقبل منا هذا القربان_ ئڒی ئلاهێ من! ڤێ قوربانی ژ مڒقڒبول که.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next