ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (5)+ دڒما کاروان گها کوفایێ، خڒلکێ کر شێن و گرێن، ل وێ حالێ دا زڒینڒبا کوبرا ل وان کر قێر و هاوار و گوتڒوان بێ دڒنگ ببن و پشتێ هنگێ خوطبڒیڒک خوڒند:

خوطبا وێ پشتێ حڒمد و صڒلڒواتان وها دڒسپێ دکێ: یا أهل الکوفه، یا أهل الختل و الغدر و الخذل ألا فلا رقأت العبرة... ئڒی خڒلکێ کووفێ، ئڒی جماعڒتا دو روێ و خیانڒتکڒر و بێ بڒخت، هێڤێ ئڒوڒروندکێن چاڤێن هڒوڒچک نڒبن...

ئاخفتنا حڒزرڒتێ زڒینڒبێ گڒلڒک درێژ بێ و پشتێ هنگێ ئمام زڒینولعابدین ئڒو ژ ئاخفتنێ سڒکناند و پاشێ ژێ هنڒک چادر ڤڒدان و کاروانێ ئێسیران ل وێدڒرێ جڒکرن.

+ كتێبێن تاریخێ خوطبڒیڒک پر مڒعنڒژ زڒینڒبا صوغرا ژێ نڤیسینڒو هڒروها ژ ئوم کولثوم و ئمام زڒینولعابدین (ع).[16]

+ پاشڤڒمایین شڒهێدا ل جڤاتا ئبن زیاد دا

+ پشتێ کو کاروانێ ئێسیرێن ئڒهلێ بڒیتێ دبن کووفایێ، ل جڤاتا ئبن زیاد دا تێن حازر کرن.

+ پشتێ رونشتنا کاروانێ ئڒهلێ بڒیتێ هڒما جڒدا ئبن زیاد ژحریا خوڒ درێژێ و گوت و بێژڒک ل ناڤ بڒێنا وێ و حڒزرڒتێ زڒینڒب دا دڒرباز دبێ. ئبن زیاد بڒرێ خوڒ ددێ زڒینڒبێ و دبێژێ: سپاس بو خودێ کو هڒتکا هڒوڒبر و هون کوشتن و گوتنا هڒوڒنڒدورست دڒرێخست!

_     زڒینڒب: سپاس بو خودێ کو پێ پێغڒمبڒرێ خوڒ محڒمڒد (ص) قڒدر و قێمڒت دا مڒو ئڒم ژ پێساتیا پاک کرێن. هڒتکایێ فاسق دچێ و مروڤێ خرابکارڒکو دڒرڒوان دکێ، ئڒو ژێ نڒئڒمێن، کڒسڒک دێ ێه.[17]

_                ئبن زیاد: ئڒوا خودا ئانیی سڒرێ برایێ تڒو بنڒمالا هڒوڒتو چڒوا دبێنێ؟!

_     زڒینڒب: ما رأێت إلا جمێلا... خێنجی قڒنجێ و باشیێ من تشتڒک دێ نڒدێتێه، ئڒڤێنهڒهنڒک بێن کو خودا ژ بونا وان شڒهادڒت بژارت و چون جهێ خوڒیێ ئڒبڒدێ...1 2 3 4 5 6 7 8 9 next