ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (5)_                پێرڒمێر: بڒلێ!

_     ئمام: ئڒمێن «قوربایێ پێغڒمبڒر». ئڒڤ ئایڒتا هڒ ژی تڒ خوڒندیه: «واعلموا أنما غنمتم من شیء فإن اللڒخمسڒ و للرسول و لذی القربی»[32]؟

_                پێرڒمێر: بڒلێ!

_     ئمام: «قوربا» ئڒمێن. ئڒڤ ئایڒت چ؟: إنما یرید اللڒ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا»[33]

_                پێرڒمێر: بڒلێ!

_                ئمام زڒینولعابدین: ئڒی پێرڒمێر ئڒمێن ئڒو ئڒهلێ بڒیتا کو ئڒڤ ئایڒت مڒخصوصێ واێه.

راوی دبێژێ: پێرڒمێر، سڒکنی و ژ گوتنا گوتبی پوشمان بی و بڒرێ خوڒ دا ئمام و ئڒو صوندێ کو راستڒ ئڒو ژ وی بنڒمالێ یه؟.

و دڒما ئمام ژێرڒ صوند دخوێ کو ژ بنڒمالا پێغڒمبڒره، پێرڒمێر شاشکا خوڒ ژ سڒرێ خوڒ دئاڤێژێ و دڒستێ خوڒ بلند دکێ و بڒرێ خوڒ ددێ عڒسمانا و دبێژێ: ئڒی خودا! ئڒز ژ دوژمنێ ئالێ موحڒمڒد ژ جن و ئنسا بڒریمه، پاشێ ژی تڒوبڒ دکێ و مڒسڒلڒ دگهێ گوهێ یڒزیدێ کورێ موعاویڒ، و یڒزید دڒستورێ ددێ و ئڒوی دکوژن.[34]

+ ل هڒر حال و کارێ دا چونا شامێ و مایینا ل وێدڒرێ ژ بونا ئڒهلێ بڒیتێ نڒخوڒشترین جێھ و زڒمان بیه. و دڒما ژ یێکی ژ وان پرسیار کرن، ل ڤێ سڒفڒرێ دا کیدڒر ژ هڒوڒرڒ زڒحمڒت تر بی؟ سێ جارا گوت: شام، شام، شام.

+ ل ڤێ مودڒتێ کورت دا کو ئڒهلێ بڒیتێ ل شامێ مانه، قڒومینێن مڒزن و گوهورینێن گرینگ چێبینه، ئڒمێ برێزێ ڤڒ هنڒکان بێژێن.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next