ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (6)[36] ئه خبارودووه ل و ئاثارولئووه ل، یا قرمانی، روپه ری 108.

[37] ئرشاد یا شیخی موفید ج 2 ص 120.

[38] بحار، موئه سسه تولوه فاء، بیروت ج 45 ص 133 و ئحتجاج یا طه به رسی، ئوسوه، ج 2 ص 122.

[39] نوعمانی کوری به شیر، ژ ئه نصارایه، ل زه مانی موعاویه دا ئه میری کوفی بی و یه زید ئه و گوهه راند و عوبه یدولاهی کوری زیاد دانی شونا وی دا و ئه و ژی پاشی هات شامی. پاشی ژی سالا 65 کوچی دا ل حمصی هات کوشتن.

[40] ئرشاد یا شیخی موفید ج 2 ص 122.

[41] هه م ناڤی بابی یه زید موعاویه بیه و هه م ژی ناڤی کوری وی.

[42] ئه بطه ح ژ بونا روباری به رفره هـ ژی تی گوتن و ناڤی جهه کی یه ل ناڤبه ینا مه که هـ و منایی دا، ئه گه ر ئه م یا ئه ول بیژن یانی ئه ی دلفره هـ و صه بردار.

[43] ئحتجاج یا طه به رسی ج 2 ص 132 ئه ف مه سه له ب کورتی گیرایه لێبڒلێ بحارولئه نواری به رفره هـ ژی ئاخفتیه ج 45 ص 137.

[44] تاریخا طه به ری، چاچا سوه یدا، بیروت، ج 5 ص 255.

[45] سیوطی ل تاریخولخوله فا روپه ری 208 چاپا سه عاده ت دا وها دنفیسی: فسر بقتلهم اولا ثم ندم لما مقته المسلمون علی ذالک و ابغضه الناس.../ طه به ری ژی وها دنفیسی: فسر بقتلهم اولا و حسنت بذالک منزلة عبید الله عنده ثم لم یلبث إلا قلیلا حتی ندم علی قتل الحسین ...(و قال یزید) لعن الله ابن مرجانة! فبغضنی إلی المسلمین و زرع لی فی قلوبهم العداوة فبغضنی البر و الفاجر... تاریخا طه به ری ج 5 ص 255.

[46] طه به ری ج 5 ص 233.

[47] کورته یه ک ژ کتیبا لهوف ص 82.

[48] ئ هف گوتنین ل بن فی سه ر دیری دا هاتین کورته یه که ژ روپه رین 523 حه تا 551 ژ کتیبا قصه یی که ربه لا، نفیسینا عالمی گرانقه در عه لی یی نه زه ری یی مونفه رد. ئه فی عالمی ده رحه قی وی قاسی دا کو گه لو ئه هلی به یتی ل ئه ربه عینا (روژا چلی شه هاده تا ئمام حوسه ین) سالا 61 کوچی دا هاتنه زیاره تا ئمام حوسه ین ئان ئه ف زیاره ت ل سالا 62 کوچی دا پیک هاتیه هنه ک بیر و هزر گیرانه، لێبڒلێ ژبونا دریژ نه بینا فی کتیبی مه ئه و گوتن نه ئانین.

[49] زه ریعه توننه جات یا گه رمرودی ص 271. لهوف روپه ری 82 وی دا هاتیه کو: و أقامو الماتم المقرحه الأکباد.

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10