ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (6)[7] لهوفا سه یدی طاووس و تاریخا طه به ری و کاملا ئبن ئه سیر ل جلد و روپه رین هاتین گوتن.

[8] ئه ف قه ومینین مه گوتین ل روژا عاشورایی دا قه ومینه و گه له ک تشتین دیتر ژی هون دکارن ل کتیبین ژیری دا بخونن:

تاریخا طه به ری ج 7 ص 327 و../ کاملا ئبن ئه سیر ج 3 ص 287 و .../ ئرشادا شیخی موفید ص 233/ لهوفا سه یدی کوری طاووس/ بحارولئه نوار ج 44/ مه قته لا خواره زمی/ نه فه سولمه هموم/ مه قته لا موقه رره م/ ئه مالی یا صه دوق/ مه قته لا ئه بی ئه بی مخنه ف/ عه والم العالم/ که شفولغومه/مقاتلوططالبین/سه فینه تولبحار/ ئه علامولوه را/ ئه نسابولئه شراف/ ئه بصارولعه ین/

[9]تاریخا ئبن ئه سییر ج 4 ص 79، ئه نسابولئه شرار ج 3 ص 204.

[10] ژ سه ر دیرا «کوشتی یین یه زیدی یان» حه تا «ده فنا شه هیدان» به ری خوه بدن قصه یی که ربه لا، ص 418-375.

[11] ئبن عه بدوره بهـ ل «عقدولفه رید» ی ج 4 روپه ری 171 دا نفیسیه کو ل ناڤ فی کاروانی دا 12 خوورت زاروکین کورین ژ به نی هاشم هه بینه.

[12] قصه یی که ربه لا، روپه ری 404 حه تا 408. هه روها دنفیسی: ئه فینهه ناڤی وا که سان بیه کو من ل کتیبان دا دیت، لێبڒلێ وه هه یه ژمارا ئیسیران زیده تر بیی ژ قاسی مه دیتی و ده لیلا خوه ژی ئه فی تینی کو: ئبن عه بدوربهـ، ل ج 4 روپه ری 171 یا کتیبا «عقدولفه رید» دا دبیژی، 12 خوورت و زاروک ژ بنه مالا به نی هاشم ل ناڤ ئیسیران دا هه بین. حالحاله مه ناڤی 8 که سان ل کتیبا دا دیت.

[13] تاریخا ئبن ئه سیر ج 4 ص 81.

[14] ئبن ئه سیر ج 4 ص 81، لهوف ص 56.

[15] قصه یی که ربه لا ص 412-410. ژ کتیبین ژیری نه قل کریه: ئبن ئه سیر، مه قته لا موقه رره م، لهوف، بحارولئه نوار ج 45  و موحرقولقلوب یا نه راقی، جفاتا 15.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next