ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (6)[16] قصه یی که ربه لا، مونفه رد ص 432 و 439.

[17] ئرشادا شیخی موفید ج 2 ص 115.

[18] ل کتیبا «موثیرولئه حزان، ص 91» دا که لیما «فرقت» هاتیه یانی دلی وی شه وتی، ئان دلی وی شکه ست. لێبڒلێ شیخی موفید ل کتیبا ئرشاد دا، شونا «فرقت» ی دا «فزقت» دنفیسی و مه عنا فی که لیمی یانی کر قیر و هاوار، فیجا ل ژوری مه هه ر دوکا ژی ئانین.

[19] به ری خوه بدن ئرشاد ج 2 ص 116 و لهوف ص 68.

[20] بو فی مه سه لی به ری خوه بدن بحارولئه نوار ج 45ص 118. و تاریخا طه به ری ج 5 ص 230.

[21] نیرن کتیبا سه فینه تولبحار ج 2 ص 135. و بحارولئه نوار ج 45 ص 119 و ئرشادا شیخی موفید ج 2 ص 117.

[22] روژ ژماری قه مه ری ص 19 موحه ره م، به ندا ئه ول.

[23] مونته خه ب یا طوره یحی ج 2 ص 480.

[24] تاریخا طه به ری ج 5 ص 232 و ئرشاد یا شیخی موفید ج 2 ص 118.

[25] «مشهد النقطه»؛ مه قته لا موقه ره م ص 346.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next