ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (6)[26] قصه یی که ربه لا ص 469.

[27] نه فه سولمه هموم ص 426.

[28] ئه ف سی جهـ ژ باژار و گوندین جزیری تین حه ساب کرن، قه ومینا «عه ینولوه رد» ی کو شه ره ک بی ل ناڤ به ینا ته وابین و شامیان دا، ل فی هه ریمی قه ومیه (موعجه مولبولدان ج 4 ص 180).

[29] بو فی مه سه لی بنیرن کتیبا «صه واعقولموحرقه ص 231.

[30] بنیرن کتیبا لهوف ص 73 و مصباح یا که فعه می و مه قته لا موقه رره م ص 348.

[31] شورا/23= بیژه (ئه ی پیغه مبه ر) ئه ز ل سه ر رساله تا خوه تشته کی ژ هه وه ناخازم خینجی حه ژیکرنا مروفین خوه (قربا)

[32] ئه نفال /42= بزانن ئه گه ر هه وه تشته ک ب ده ستخوه فه ئانی، فیجا براستی پینج ییکا وی ژبونا خودا و پیغه مبه ر و قوربایی وی یه.

[33] ئه حزاب/33= خودی دفی پیساتیی ژ هه وه ئه هلی به یتی تنی ببی و هه وه پاکی پاک بکی.

[34] بحارولئه نوار ج 45 ص 129.

[35] قصه یی که ربه لا ص 487. خوه یی کتیبی دبیژی: ئبراهیمی کوری طه لحه، ئه ف گوتن، پاش زفرینا ئه هلی به یتی، ل مه دینایی گوته ئمام زه ینولعابدین، لێبڒلێ چکو نفیسه ران ئه ف گوتن ل ناڤ گوتنین زه مانی شامی دا ئانینه ئه ز ژی پی وا چوم.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next