روى گه شى
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/kuraalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/kuraalshia/public_html/page.php on line 103

   ل حه ديسه ك دى تردا كه ره م كريه: خودێ تعالا، ژ كه سێ دگه ل برايێ خوه يێ موئمن روى گرتى بت نه رازيه.

   ئمام عه لى(عليه السلام) دبێژت:

   «اَلْبَشاشَةُ فُخُّ المَوَدَّة.[1] روى گه شى و بشاشه ت، نه فه سا حه ژێكرن و موحبه تێيه» يانى: پێ روى گه شى يێ حه ژێكرن بنه جێ دبت و ده وام دكت.

   ديسا كه ره م دكت: «روى گه شيا ته نيشانێ مه زناهى و هێژانا ته يه».

   وه كه ره م دكت: «سَبَبُ المَحَبَّةِ الْبِشْرُ - يانى: روگه شى و ده ڤ كه نى دبت سه به بێ حه ژێكرن و موحبه تێ».

   ل حه ديسه ك ديتردا هاتيه: «ئه گه ر هه وه بڤێت هون عه رن و كينێ ژ به ين ببين دگه ل خه لكێ، روى گهش و ده ڤ كهن بن».

   حه ديسه ك دى دبێژت: سێ تشت قه لب و دلا ب هه ڤه گرێ ددن و كينێ ژ به ين دبن: 1ـ روى گه شى لوه ختێ روبروبينێ دا. 2ـ گوتنا باشيێن خه لكێ، پێش واڤه و ده ما نه حازر بن. 3ـ ده ڤكه نى ل چڤاتاوادا.   ده ستهاتا به حسا روى گه شيێ:

   1ـ روى گه شى و ده ڤ كه نى ئه خلاقه ك باش يێ ئسلامى يه.

   2ـ روى گه شى و ده ڤ كه نى بينێ گه له ك فه يده هه نه، يێك ژێ ئه وه كو: نه رحه تى و كينێ ژ دلا ده رتينت، وه دلا نێزيكێ هه ڤ دكت و دوستى بينيێ و حه ژێكرنێ به رده وام دهێلت.

3ـ ئه ڤا هه، كو جارنا مه عدێ هنه كا تێت گرتن و ژ ديتنا كارێن نه ئنسانى و نه حه قى نه رحه ت دبن و روى يێ وان دقه متت، ئه و ژ به ر غيره تا وايه و نه دژى ئه خلاقێ هێژايى يێ روى گه شيێيه.


[1] گوتنا«فخ» ب مه عنا: طه لك و داڤ ژى هاتيه، ثێ گوره كى مه عنا حه ديسێ وهايه: روى خوه شى دا ڤا حه ژێكرنێيه.

  

 back 1 2 3