ئجازه‌تنامه‌ و كه‌ساتیێن علمیÐ م

É مه‌جلسی، مه‌لا موحه‌ممه‌د‌ باقر بن موحه‌ممه‌د‌ ته‌قی یێ مه‌جلسی یێ ئصفه‌ھانی، مه‌شھوور ب «عه‌للامه‌ یێ مه‌جلسی» (١٠٣٧ – ١١١١ ھ ق) یێك ژ زانایێن مه‌زنێ شیعان د‌ علوومێن موخته‌لفێ ئسلامی د‌ا، ب تایبه‌ت د‌ علمێ حه‌د‌یسێ د‌ا گه‌له‌ك ژێھاتی بوو. سه‌ید‌ایێن وی، بابێ وی و شێخ حوررێ عاملی و سه‌د‌ی عه‌لی خانێ شیرازی بوونه‌، و ئه‌وی بخوه‌ گه‌له‌ك شاگرد‌ان وه‌كی: میرزا عه‌بد‌وللاھێ ئه‌فه‌ند‌ی (نڤیسه‌رێ كتێبا ئه‌لعوله‌ماء)، سه‌ید‌ نعمه‌توللاھێ جه‌زایری، مه‌لا صالحێ مازه‌ند‌ه‌رانی، ته‌ربیه‌ت كرن. ئه‌و، د‌ه‌رحه‌ق به‌رھه‌ڤ كرن و كووم كرنا حه‌د‌یسێن ئمامییه‌ د‌ه‌ پر خه‌بتی و پتر ژ ٦٠ جلد‌ كتێب ب فارسی و عه‌ره‌بی نڤیسینه‌. موھمترینێ به‌رھه‌مێن وی، كتێبا «بحارول ئه‌نوار»ه‌.  ژ به‌رھه‌مێن وی نه‌: مرئاتول عوقوول، شه‌رحا كافی؛ حه‌یاتول قولووب، زاد‌ول مه‌عاد‌، حه‌ققول یه‌قین، جه‌لائول عویوون، حلیه‌تول موتته‌قین و ئه‌ل ئه‌ربه‌عون حه‌د‌یسا.

É مه‌جلسی، مه‌لا موحه‌ممه‌د‌ ته‌قی بن مه‌قصوود‌ عه‌لی یێ ئصفه‌ھانی، مه‌شھوور ب «مه‌جلسیێ ئه‌ول» (-١٠٧٠ ھ ق) فه‌قیھ، موحه‌د‌د‌س، رجالی و كه‌سایه‌تیه‌ك عابد‌ و زاھد‌ بوویه‌. ل به‌رھه‌ڤ كرنا حه‌د‌یسێن شیعی د‌ا تێكه‌لیه‌ك بته‌ئسیر ھه‌بوویه‌. ژ شاگرد‌ێن شێخێ به‌ھایی و مه‌لا عه‌بد‌وللاھێ شووشته‌ری یه‌؛ ئه‌وی گه‌له‌ك به‌رھه‌م و كتێب ھه‌نه‌ كو مه‌شھوورترینێ وان ئه‌ڤن: شه‌رحا زیاره‌تێ جامعه‌، ره‌وضه‌تول موتته‌قین د‌ شه‌رحا مه‌ن لا یه‌حضوروھول فه‌قیھێ د‌ا، ئحیائول ئه‌حاد‌یس د‌ شه‌رحا ته‌ھزیب یا شێخێ طووسی، ئه‌ربه‌عوون حه‌د‌یس و شه‌رحا صه‌حیفه‌ یا سه‌ججاد‌ییه‌.

É مه‌سجد‌ شاھی، شێخ موحه‌ممه‌د‌ رضا وه‌فات كری د‌ سالا ١٣٦٢ ھ ق، یێك ژ عالمێن مه‌زنێ ئصفه‌ھانێ و ژ بنه‌مالا شێخ موحه‌ممه‌د‌ ته‌قی ئصفه‌ھانی یه‌. ئه‌و ژ شاگرد‌ێن میرزا یێ شیرازی و سه‌یید‌ موحه‌ممه‌د‌ فشاره‌كی و ئاخووند‌ خوراسانی و ھه‌ڤال و ھه‌ڤد‌ه‌رسێ ئایه‌توللاھ شێخ عه‌بد‌ول كه‌ریمێ حائر بوو. شێخ ژ سالا ١٣٤٤ حه‌تا ١٣٤٥ ھ ق  ل باژارێ قومێ د‌ا مژوولێ د‌ه‌رس خوه‌ند‌نێ بوو. پشتی شه‌ھاد‌ه‌تا مامێ خوه‌، حاج ئاغا نوروللاھێ ئصفه‌ھانی، ڤه‌گه‌ریا ئصفه‌ھانێ و حه‌تا ئاخریكا عه‌مرێ خوه‌ ل وێد‌ه‌رێ ما. ئه‌و، مه‌رجه‌عه‌ك یێ شیعان بوو كو حه‌تا وه‌فاتێ ل مه‌د‌ره‌سه‌یێن ئصفه‌ھانێ د‌ا د‌ه‌رس د‌انا وی به‌رد‌ه‌وام بوو. جه‌د‌د‌ێ وی شێخ موحه‌ممه‌د‌ ته‌قی یێ ئصفه‌ھانی، وه‌فات كری د‌ سالا ١٢٤٨ ھ ق، یێك ژ فه‌قیھێن بناڤ و د‌ه‌نگ و ژ شاگرد‌ێن وه‌حید ‌بھبه‌ھانی بوویه‌. د‌ه‌رس د‌انا جه‌نابێ وی ل باژارێ ئصفه‌ھانێ د‌ا بوو، كو میرزایێ شیرازی و سه‌یید‌ حه‌سه‌نێ مود‌ه‌ررس ژ شاگرد‌ێن وی بوونه‌. به‌رھه‌ما بناڤ و د‌ه‌نگێ وی كتێبا «ھد‌ایه‌تول موسته‌رشد‌ین» د‌ شه‌رحا «مه‌عالمود‌د‌ین» د‌ا یه‌.

É موحه‌ققێ كه‌ره‌كی، شێخ عه‌لی بن عه‌بد‌ول عالی یێ مه‌یسی یێ كه‌ره‌كی، مه‌شھوور بوویی ب «موحه‌ققێ كه‌ره‌كی» و «موحه‌ققێ سانی» (- ٩٣٨ ھ ق) فه‌قیھ و ئوصوولیه‌ك ته‌مام و ژ مه‌فاخر و فه‌قیھێن مه‌زنێ شیعا یه‌. ئه‌و ل د‌ه‌مێ پاد‌شاھی یا صه‌فه‌وی ھات ئیرانێ و ل باژارێن قه‌زوین و ئصفه‌ھانێ د‌ا د‌ه‌ست ب د‌ه‌رس د‌انێ كر و شاگرد‌ێن بھاگران ته‌ربیه‌ت كرن كو ھنه‌ك ژ وان: شێخ عه‌لی منشار، سه‌ید‌ ئه‌میرێ ئه‌سته‌ر ئاباد‌ی و شێخ عه‌بد‌وننه‌بی یێ جه‌زایری نه‌ و به‌رھه‌ما وی یا پر بد‌ه‌نگ جامعول مه‌قاصد‌ه‌ د‌ شه‌رحا قه‌واعد‌ یا عه‌للامه‌ یێ حللی.

É موحه‌ممه‌د‌ھاشم بن زه‌ینول عابد‌ینێ موسه‌وی یێ ئصفه‌ھانی، ب نازناڤێ «چھارسووقی» (١٢٣٥ – ١٣١٨ ھ.ق) یێك ژ فه‌قیھێن ئمامییه‌ و براد‌ه‌رێ نڤیسه‌رێ كتێبا «ره‌وضاتول جنان»ه‌. ئه‌و یێك ژ شاگرد‌ێن شێخێ ئه‌نصاری، سه‌یید‌ موحه‌ممه‌د‌ كازمێ یه‌زد‌ی و شێخ الششه‌ریعه‌ یێ ئصفه‌ھانی یه‌. ژ به‌رھه‌مێن وی نه‌: ئستصحاب، ئوصوولێ ئالێ ره‌سوول، حاشیه‌ سه‌ر كتێبا ئه‌سفار، حاشیه‌ سه‌ر كتێبا لومعه‌، حاشیه‌ سه‌ر قه‌وانین، حاشیه‌ سه‌ر مه‌عالم.

É موفید، شێخ ئه‌بوو عه‌بد‌الله‌ موحه‌ممه‌د‌ بن نوعمان (٣٣٦ یا ٣٣٨ – ٤١٣ ھ.ق) مه‌شھوور ب «‌موفید‌» و «ئبن موعه‌للم» یێك ژ گره‌گرێن موتكه‌للم و موحه‌د‌د‌سێن شیعا یه‌. ئه‌وی ل زه‌مانێ خوه‌ د‌ا سه‌ید‌ایێ مه‌زنێ به‌غد‌ایێ بوو. ئه‌و ل بال حه‌ضره‌تێ ئمام مه‌ھد‌ی (سه‌لام ل سه‌ر بن) بقه‌د‌ر و قیمه‌ت بوو كو ل ھه‌ر د‌و نامه‌یێن كو ئمام مه‌ھد‌ی (سه‌لام ل سه‌ر بن) ژێرا رێكر بوون، ئمام، ناڤێن وه‌ك «ئه‌خون سه‌د‌ید‌» و «شێخ موفید‌» و «وه‌لییون ره‌شید‌» و «وه‌لییون موخله‌ص» و «ناصرون حه‌ق» و «د‌اعی ئلا حه‌ق» د‌ ختابێ د‌ا بكار ئانی بوون. جه‌نابێ شێخ موفید‌ بال سه‌ید‌ایێن مه‌زنێ شیعی و سوننی و زه‌ید‌ی وه‌ك جه‌عفه‌ر بن موحه‌ممه‌د‌ێ قوولوه‌یھ، شێخ صه‌د‌ووق، ئبن جونه‌ید‌، ئسكافی و عه‌لی بن ئه‌بی ئه‌لجه‌یش یێ به‌لخی د‌ا د‌ه‌رسێن خوه‌ كامل كرن. سه‌ید‌ مورته‌ضا یێ عه‌له‌مول ھوند‌ا، سه‌ید‌ ره‌ضی، شێخ طووسی، نه‌ججاشی، كراجكی و سالار بن عه‌بد‌ول عه‌زیز بناڤ و د‌ه‌نگترینێ شاگرد‌ێن وی بوونه‌. قاس د‌وصه‌د‌ به‌رھه‌مێن پچووك و مه‌زن ژ وی ڤه‌مانه‌ كو مه‌شھوورترینێ وان ئه‌ڤن: ئرشاد‌، ئختصاص، ئه‌وائل ئه‌لمه‌قالات، ئه‌مالی و موقنعه‌.

É موللا صه‌د‌را، موه‌حه‌مه‌د‌ێ كورێ ئبراھیمێ شیرازی (٩٧٩- ١٠٥٠ ھ ق) نازناڤێ وی «صه‌د‌رو د‌د‌ین» و «صه‌د‌رول موته‌ئه‌للھین»ه.‌ ناڤد‌ه‌نگ بویه‌ ب موللا صه‌د‌را و ژ حوكه‌مایێن ئسلامی یێن مه‌زنه‌. ئه‌و د‌انه‌رێ «حكمه‌تا موته‌عالییه‌» یه‌ و د‌ فه‌لسه‌فێ د‌ا فكرێن وی یێن نو و تازه‌ ھه‌نه‌. مه‌كته‌با فه‌لسه‌فی یا صه‌د‌رول موته‌ئه‌لھین پشتی وی سه‌ر مه‌كته‌بێن فه‌لسه‌فی یێن د‌ی كه‌ت و زێد‌ه‌ترێ حوكه‌مایێن ئسلامی پشتی وی ژ ێه‌یره‌وێن مه‌كته‌با وینه‌. ئه‌فارێ ئه‌ربه‌عه‌ كو فكرێن وی یێن فه‌لسه‌فی د‌ خوه‌ د‌ا گرتنه‌، ژ موھمترین ئه‌سه‌رێن وی نه‌. ئه‌و ژ فه‌قھێن موحه‌ققێ د‌اماد‌ و میرفند‌رسكی و شێخێ بھائی یه‌. مه‌لا موحسنێ فه‌یز و عه‌بد‌وره‌زاقێ لاھیجی ژی ژ فه‌قھین وینه‌. ته‌فسیرا قورئانێ، شه‌رحا ئوصوولا كافی، مه‌بد‌ه‌ء و مه‌عاد‌، مه‌فاتیحول غه‌یب، شه‌واھد‌و رروبووبییه‌، ئه‌سرارول ئایات، حاشیا سه‌ر شفایێ، ژ ئه‌سه‌رێن وی یێن نڤیساند‌ی نه‌.

É میرزا جه‌واد‌ێ ته‌بریزی وه‌فاتكریێ سالا ١٣٤٤ ھ زانایێ مه‌زنێ ھه‌ڤچاخ ب سالان د‌ نه‌جه‌فێ د‌ا ھه‌ڤرێ د‌گه‌ل موللا حوسه‌ینقولی یێ ھه‌مه‌د‌انی ل ته‌ھزیبێ د‌ا خه‌بات كریه‌. ل سالا ١٣٢٠ ێ ھ ق د‌ا ل ته‌برێزێ زڤریه‌ و پشتی ھنگێ ھاتیه‌ قومێ و مالا وی د‌ائم جھێ وه‌عز و شیره‌تان بویه‌. ئه‌وی د‌ه‌رحه‌ق ته‌ھزیب و د‌ورست كرنا ئه‌خلاق د‌ا ئه‌سه‌رێن ھێژایی ھه‌نه‌، وه‌ك: رسالا لقائوللاھ، ئه‌سراروصصه‌لات، ئه‌ل موراقبات فی ئه‌عمال ئه‌سسه‌نه‌ت.

Ð ن

É نه‌جمود‌د‌ین سووفی یێ خواره‌زمی، ئه‌حمه‌د‌ كورێ عومه‌ر كورێ موحه‌ممه‌د‌ (٥٤٠ – ٦١٨ ھ ق) ژ عارفێن مه‌شھوور و مه‌زنێن ته‌صه‌ووفێ یه‌. رساله‌تول خائف ئه‌ل ھائم عه‌ن له‌ومه‌ت ئه‌للائم؛ فه‌واتحول جه‌مال؛ مه‌نازلوسسائرین؛ منھاجوسسالكین، ژ ئه‌سه‌رێن وی یێن نڤیساری نه‌.

É نه‌راقی، ئه‌حمه‌د‌ بن موحه‌ممه‌د‌ مه‌ھد‌ی، وه‌فات كری د‌ سالا ١٢٤٤ ھ ق، ھه‌م فه‌قیھ و ھه‌م موحه‌د‌د‌س بوو كو د‌ علوومێن رجال و ریاضی و زانینێن عه‌قلی د‌ا بناڤ بوو و ب زوھد‌ و ته‌قوایێ مه‌شھوور بوو. پترێ علوومان بال بابێ خوه‌ مه‌لا موحه‌ممه‌د‌ مه‌ھد‌ی یێ نه‌راقی كو یێك ژ بێ ئه‌مسالێن وێ د‌ه‌مێ بوو، ھین كر. سه‌ید‌ایێن وی یێن د‌ی سه‌یید‌ مھد‌ی  ـ به‌حرول عولووم و شێخ جه‌عفه‌رێ كاشفول غطاء بوون. ئه‌و سه‌ید‌ایێ شێخێ ئه‌نصاری و سه‌یید‌ موحه‌ممه‌د‌ شه‌فیعێ جاپلقی بوو. ژ به‌رھه‌مێن وی نه‌: معراجوس سه‌عاد‌ه‌ت، مفتاحول ئه‌حكام، عه‌وائد‌ول ئه‌ییام، منھاجول وصوول ئلا علم ئه‌لئوصوول، موسته‌نه‌د‌ ئه‌ششیعه‌ و د‌یوانا وی یا شعرێ ب زمانێ فارسی.

É نه‌وفلی،حوسه‌ین بن یه‌زید‌ شاعر و ھه‌لبه‌ستڤانێ بناڤ و د‌ه‌نگێ باژارێ ره‌ی بوویه‌؛ شێخ طووسی د‌ كتێبا رجالێ خوه‌ د‌ا ئه‌وی یێك ژ صه‌حابی یێن ئمام رضا (سه‌لام ل سه‌ر بن) حه‌سباند‌یه‌. جه‌نابێ وی ل باژارێ ره‌ی د‌ا وه‌فات كر.

É نوری یێ طه‌به‌رسی، حاج میرزا حوسه‌ین بن محمد‌ تقی  (١٢٥٤ - ١٣٢٠ ھ ق) فه‌قیھ، موفه‌سسر و ل زه‌مینا علمێ حه‌د‌یسێ د‌ا بێ میناك و د‌ علمێ رجالێ د‌ا ژێھاتی بوو كو د‌ه‌رحه‌ق به‌لاڤ كرن و پارازتنا حه‌د‌یسێن ئه‌ھلێ به‌یتێ خوه‌یێ جھه‌ك مه‌زنه‌. جه‌نابێ وی ژ شاگرد‌ێن شێخ العراقین، شێخ مورته‌ضا ئه‌نصاری و میرزایێ شیرازی بوو. حاج شێخ عه‌بباسێ قومی و ئاغا بوزورگێ ته‌ھرانی، ژ شاگرد‌ێن وی بخوه‌ نه‌ كو ژێ ئجازه‌تا روایه‌تێ وه‌رگرتنه‌. ژ به‌رھه‌مێن وی نه‌: موسته‌د‌ره‌ك ئه‌ل وه‌سائل، موسته‌د‌ره‌ك مزار البحار، نه‌جموسساقب، لوء لوء و مه‌رجان، توحفه‌توززائر.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11