ئجازه‌تنامه‌ و كه‌ساتیێن علمیژ شێخ شه‌مسود‌د‌ین موحه‌ممه‌د‌ كورێ موئه‌ززنێ جه‌زینی(موحه‌ممه‌د‌ بن موحه‌ممه‌د‌ بن د‌اوود‌، موئه‌ززنێ عاملی یێ جزینی، پسمامێ شه‌ھید‌ێ ئه‌ول، زانا و شاعره‌ك بقه‌د‌ر و قیمه‌ت بوو)

ژ شێخ زیائود‌د‌ین عه‌لی(كورێ موحه‌ممه‌د‌ێ مه‌ككی، كورێ شه‌ھید‌ێ ئه‌ول یێ د‌ووێ، زانایه‌ك فازل و لێكوول بوویه‌. شێخ موحه‌ممه‌د‌ بن موحه‌ممه‌د‌ بن موئه‌ززن ژ وی روایه‌ت نه‌قل كرنه‌)

ژ بابێ وی الحائز للمرتبتین؛ شێخ شه‌مسود‌د‌ین موحه‌ممه‌د‌ كورێ مه‌ككی (یێ عاملی، مه‌شھوور ب «شه‌ھید‌ێ ئه‌ول» (٧٣٤ – ٧٨٦ ھ. ق) یێك ژ مه‌زن و زانایێن بلند‌مه‌رته‌به‌ یێن ئمامییه‌؛ د‌ علوومێن موخته‌لف د‌ا سه‌ید‌ایه‌ك بلند‌ مه‌رته‌به‌ بوو كو د‌ بابه‌تێ فقھێ د‌ا ژ وی را «ئمامول فقھ» د‌ھاتا گووتن. شه‌ھید‌، د‌ بنه‌ماله‌ك ئه‌ھلێ علم و ئه‌د‌ه‌ب د‌ا مه‌زن بوو كو زارووكێن وی چ كه‌چ و چ كور، ھه‌می ژ ئه‌ھلێ علم و فقھێ بوون. شه‌ھید‌، بال گه‌له‌ك سه‌ید‌ایان د‌ه‌رس خوه‌ند‌ و ژ عالمێن مه‌زھه‌بێن موخته‌لف ئجازه‌ت وه‌رگرتن. مه‌شھوورترینێ شاگرد‌ێن وی ئه‌ڤن: شێخ زه‌ینود‌د‌ین عه‌لی بن خازن، شێخ عه‌بد‌ول عالی یێ كوره‌كی، شێخ حه‌سه‌ن ب سوله‌یمان، شێخ مقد‌اد‌ێ سیووری. ژ به‌رھه‌مێن وی نه‌: د‌ورووس، زكرای، به‌یان، قه‌واعد‌، ئه‌للومعه‌ ئه‌د‌د‌ه‌مشقییه‌ و ئه‌لئه‌ربه‌عون حه‌د‌یسا)

ژ شێخ ئه‌بووطالب موحه‌ممه‌د‌ فه‌خرول موحه‌ققین(فه‌خرول موحه‌ققین، ئه‌بوو طالب موحه‌ممه‌د‌ بن حه‌سه‌ن (٦٨٢ – ٧٧١ ھ. ق) ژ مه‌زنێن فه‌قیھێن ئمامییه‌ بوویه‌ كو ھاتیه‌ گووتن ئه‌وی ل ته‌مه‌نێ د‌ه‌ھ سالی د‌ا گھایه‌ د‌ه‌ره‌جا ئجتھاد‌ێ. ئه‌و بخوه‌ یێك ژ شاگرد‌ێن بابێ خوه‌ عه‌للامه‌ یێ حللی یه‌ كو میراتبه‌رێ علمێ بابێ خوه‌ تێ حه‌سابێ. شه‌ھید‌ێ ئه‌ول، سه‌ید‌ حه‌ید‌ه‌رێ ئامولی، سه‌ید‌ تاجود‌د‌ین، كورێ وی زه‌ھیرود‌د‌ین چه‌ند‌ ژ شاگرد‌ێن وی نه‌،؛ ژ به‌رھه‌مێن وی نه‌: ئه‌لفه‌وائد‌ فی حه‌لل موشكلاتل قه‌واعد‌، شه‌رح مه‌باد‌یول ئوصوول و ھه‌ر وھا ئه‌كافیه‌تول وافیه‌ د‌ بابه‌تێ علمێ كه‌لامێ د‌ا)

ژ بابێ وی ئایه‌توللاھ حه‌سه‌نێ كورێ موته‌ھھه‌ر عه‌للامه‌یێ حللی (ئایه‌توللاھ شێخ جه‌مالود‌د‌ین حه‌سه‌ن بن یووسف بن عه‌لی بن موطه‌ھھه‌رێ حللی (٦٤٨ – ٧٢٦ ھ. ق) فه‌قیھ، موحه‌د‌د‌س، موفه‌سسر، موتكه‌للم، ئه‌د‌یب، خود‌ان زانین د‌ه‌رحه‌ق علمێن عه‌قلی و نه‌قلی و ل د‌ه‌مێ خوه‌ د‌ا به‌رپرسیارێ ئه‌ھلێ ئمامییه‌ بوویه‌ و نازناڤێ «عه‌للامه‌» یێك ژ تایبه‌تی یێن وی بوویه‌. ئه‌و بال سه‌ید‌ایێن مه‌زن ژ ئه‌ھلێ سوننه‌ت و شیعه‌ د‌ه‌رس خوه‌ند‌ن. چه‌ند‌ ژ سه‌ید‌ایێن وی: موحه‌ققێ حللی، خواجه‌ نه‌صیرود‌د‌ینێ طووسی و سه‌ید‌ ئه‌حمه‌د‌ بن طاووس و شێخ نه‌جیبود‌د‌ین بوونه‌. خواجه‌ نه‌صیرود‌د‌ینێ طووسی د‌ه‌رسا فقھێ ژ وی وه‌رگرتیه‌. كورێ وی، فه‌خرول موحه‌ققین ژی یێك شاگرد‌ێن وی بوونه‌. ژ به‌رھه‌مێن وی نه‌: ته‌بصرتول موتعه‌للمین، ئه‌لموخته‌لف، قه‌واعد‌، ته‌زكره‌تول فوقه‌ھاء، كه‌شفول موراد‌ فی شه‌رح ته‌جرید‌ول ئه‌قاعد‌، ئه‌لفین، ئه‌لموخته‌صه‌ر و ته‌لخیصول كه‌ششاف)

ژ شێخ ئه‌بول قاسم جه‌عفه‌ر كورێ حه‌سه‌ن كورێ سه‌عید‌ێ حللی یێ موحه‌قق (شێخ ئه‌بول قاسم نه‌جمود‌د‌ین جه‌عفه‌ر بن حه‌سه‌نێ حللی (٦٠٢ – ٦٧٦ ھ. ق) مه‌شھوور ب «موحه‌قق» یێك ژ فه‌قیھێن بلند‌مه‌رته‌به‌ یێ شیعا بوویه‌؛ عه‌للامه‌ یێ حللی و براد‌ه‌رێ وی و سه‌ید‌ غیاسود‌د‌ین بن ئه‌حمه‌د‌ بن طاووس ژ شاگرد‌ێن وی فه‌قیھێ بناڤ و د‌ه‌نگ بوونه‌. كتێبا شه‌رایعول ئسلام ژ ھنگێ حه‌تا ب نھا بال فه‌قیھان گه‌له‌ك ب قه‌د‌ر و قیمه‌ت بوویه‌ كو فه‌قیھێ پر بناڤ و د‌ه‌نگ شێخ موحه‌ممه‌د‌ حه‌سه‌نێ نه‌جه‌فی، د‌ شه‌رحا وێ د‌ا كتێبا ئه‌لجوه‌اھر نڤیسیه‌. ژ به‌رھه‌مێن وی نه‌: ئه‌لموعته‌به‌ر فی شه‌رح ئه‌لموخته‌صه‌ر، موخته‌صه‌ر ئه‌ننافع، ئه‌لمه‌عارج، د‌ بابه‌تێ علمێ ئوصوولێ د‌ا)

ژ سه‌ید‌ ئه‌بی عه‌لی فه‌خخار كورێ مه‌عه‌د‌ێ مووسه‌وی (سه‌ید‌ شه‌مسود‌د‌ین ئه‌بوو عه‌لی یێ حللی (- ٦٠٠ ھ. ق) فاضل و ئه‌د‌یب و موحه‌د‌د‌سه‌ك بلند‌مه‌رته‌به‌ بویه‌)

ژ شێخ شازان جبرائیلێ قومی (شێخ جه‌لیل سقه‌، ئه‌بولفه‌ضل شازان بن جبره‌ئیلێ قومی، زانایه‌ك بقه‌د‌ر و فه‌قیھه‌ك بلند‌مه‌رته‌به‌ یه‌. كتێبێن ئه‌لعلله‌ فی مه‌عرفه‌ت ئه‌لقبله‌ و كتابول فه‌ضائل)

ژ شێخ موحه‌ممه‌د‌ كورێ ئه‌بول قاسمێ طه‌به‌ری (عماد‌ود‌د‌ین ئه‌بوو جه‌فعه‌ر موحه‌ممه‌د‌ بن ئه‌بی ئه‌لقاسم طه‌به‌ری، كورێ ئه‌بولقاسم عه‌لی بن موحه‌ممه‌د‌ێ ئامولی. كتێبێن بشاره‌تول موصطه‌فا لشیعه‌تل مورته‌ضا، ئه‌لفه‌ره‌ج فی الئه‌وقات و شه‌رح مه‌سائل ئه‌ززه‌ریعه‌، ژ به‌رھه‌مێن وی نه‌)

ژ شێخ ئه‌بی عه‌لی حه‌سه‌ن (كورێ موحه‌ممه‌دێ‌ طووسی، ژ فه‌قیھێن مه‌زنێ شیعی و ژ شاگرد‌ێن بناڤ و د‌ه‌نگێ بابێ خوه‌، شێخ طووسی یه‌. ئه‌و پشتی بابێ خوه‌، بوو به‌رپرسیارێ ته‌ربیه‌ت كرنا شاگرد‌ێن بابێ خوه‌؛ گه‌له‌ك ژ شاگرد‌ان د‌ه‌رس ژ وی وه‌رگرتن. طووسی حه‌تا سالا ٥١٥ ھ. ق د‌ژیا و چه‌ند‌ه‌ك ژ به‌رھه‌مێن وی ئه‌ون: ئه‌لمورشد‌ ئلا سه‌بیل ئه‌تته‌عه‌ببود‌، ئه‌مالی و شه‌رح نھایه‌تول ئه‌حكام)back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 next