به حسا «جڤیان» و «لێجڤان»ێبناڤێ خودایێ لا یه زال و هه ر هه یی

که نگێ مروڤ دکارێ د گه ل خه لکێ بجڤێ جهه کی؟ که نگێ خه لک ل دورا مروڤ دجڤن و به رهه ڤ دبن؟ مروڤ چه وا دکارێ ژ کوڤێ تیێ خلاس ببێ، چه وا مروڤ دکارێ

خه لکێ که دی بکێ؟

لێجڤان، هنگی چێدبێ کو مروڤ د گه ل خه لکێ بێ، ژ بونا خه لکێ بێ، و ل خزمه تا ئه وان دا بێ. شریکاتی ل خه م و ده رد و رحه تی و خوه شیا دا،  هه ڤ ری یێ و هه ڤ دل و

خه مخاری یا ژ عاله مێ را ره مز و رازا ڤێ مه سه لێ یه.

چه وا جهێ مروڤ ل دلا دا ڤه دبێ؟

جوابا ڤێ پرسیارێ ئه مێ پێ ژێ ئاخفتنا ژ چه ند مه سه لێن ئه خلاقی روناهی بکێن.

1- خوه ش ئه خلاقی.

ئه خلاقێ خوه ش، داڤا مه حه به ت و حه ژیکرنێ یه؛  کی ژ ره فتارا قه نج حه ز ناکێ و دلێ وی ناکشهێ بال مروڤێ خوه ش ئه خلاقڤه؟

روی گه شی یا د گه ل خه لکێ یێک ژ صفه تێن پێغه مبه رێ خودا بی، چکو ئه و1 2 3 next