به حسا «حرص و قناعه ت»ێبناڤێ خودایێ لا یه زال و هه ر هه یی

زێده خازی، یانی حرص بو بده ستڤه ئانینا مادیاتێ، مروڤ دکارت یێکی دیتر ژ سه رکانیێن گونه هان حه ساب بکت.

حرص، کو ئه م ژێرا دبێژن: زێده خازی، مروڤ ل قصه تا حه زره تێ ئاده م دا دبینت و پشتێ هنگێ ژی ڤێجا ده وام کریه و حه تا نها ژی ل ناڤ مروڤا دا به رده وامه و بیه

سه به بێ گونه هێن مه زن.

ل سه ر بوریا حه زره تێ شوعه یب و داوود دا و هه ر وها ل سه ر بوریا جهویان دا

ب شکله ک به رفرهـ و ل سه ر بوریا عه ره بێن موشرک و ئیمان زه عیفێن موسلمان ل

عه صرێ پێغه مبه ر دا هه بیه و ڤێ گاڤێ ژی ل ناڤ خه لکێ دا هه یه.

حه دیسه ک یا ژ پێغه مبه ر (ص) هاتی گێران، وها که ره م دکت: «طرسونه کی، چاڤ

نه باری وه حرص هه می ژ یێک سه رکانیێ نه وه بنگه ها وی ژی گومانا خرابه ل ده ر

حه قێ خودا دا».[1]1 2 next