ته‌كه‌ببورحه‌كیم گووت: من ژ ئمام صاد‌ق (ع) پرسی: كێمترین مه‌رته‌با ئلحاد‌ێ چیه‌؟ كه‌ره‌م كر: كێمترینێ وێ ته‌كه‌ببوره‌[1]

شرووڤه‌كرن:

كبر حاله‌ته‌ك نه‌فسانی یه‌ كو مرووڤ پێ وێ خوه‌ سه‌ر خه‌لكێ بلند‌ و مه‌زن د‌كێ و خوه‌ سه‌ر وان را د‌گرێ. و ئه‌سه‌را وێ ئه‌و كارن كو ژ مرووڤ چێد‌بن كو ژ وان ئه‌سه‌ران را ته‌كه‌ببور د‌بێژن. و ئه‌ڤ حاله‌ت تشته‌كه‌ خێنجی ژ عوجبێ.

گووره‌كی مه‌ پێش د‌ا گووتی ئه‌ڤ صفه‌تێ پیس و رزیل ژ عوجبێ چێد‌بێ، چكو عوجب ژخوه‌رازی بوونه‌ و كبر خوه‌ بلند‌كرن و خوه‌ مه‌زن كرنا سه‌ر خه‌لكێ یه‌. د‌ه‌ما مرووڤ كه‌ماله‌كی د‌ خوه ‌د‌ا د‌بێنێ حاله‌ته‌ك یێ كه‌یف و شاھی و د‌ه‌لال كرنێ د‌ مرووڤ د‌ا په‌ید‌ا د‌بێ، ژ وی حاله‌تی را عوجب تێ گووتن و د‌ه‌ما یێن د‌ی خوه‌یێ وێ كه‌مالێ نه‌زانێ د‌ وی د‌ا حاله‌ته‌ك د‌ی په‌ید‌ا د‌بێ، یانی حاله‌تێ خوه‌ سه‌راتر د‌یتن و مه‌زنیێ ڤێجا ژ ڤی حاله‌تی حاله‌تێ خوه‌ مه‌زن كرن و بلند‌ كرنێ په‌ید‌ا د‌بێ كو ژێرا ته‌كه‌بوور تێ گووتن. و ئه‌ڤێنھه‌ ھه‌می د‌ د‌ل و ناڤد‌ه‌یێ مرووڤ د‌ا نه‌ و ئه‌سه‌را وێ د‌ه‌شكه‌ره‌ و روومه‌تیێ د‌ا یه‌. ئه‌ڤاھه‌ چ د‌ ھه‌یئه‌تا به‌د‌ه‌نێ د‌ابێ چ ژی د‌ كریار و گووتنێ د‌ا بێ ته‌كه‌ببوره‌. وه‌لحاصل مرووڤێ خوه‌بین خوه‌خاز د‌بێ و د‌ه‌ما خوه‌خازی زێد‌ه‌ ببێ ژخوه‌رازی د‌بێ و د‌ه‌ما ژخوه‌رازیبوون فویری خوه‌ مه‌زن كرن چێد‌بێ.

بزانه‌ كو صفه‌تێن نه‌فسانی چ ژئالیێ كێماسی و رزیله‌تیێڤه‌ و چ كه‌مال و باشیێڤه‌ گه‌له‌ك ته‌ڤھه‌ڤن و ژ به‌ر ڤێ یێكێ ژ ھه‌ڤ قه‌تاند‌ن و جد‌ا كرنا ھنه‌كا ژ ھه‌ڤ گه‌له‌ك زه‌حمه‌ته و جارنا نه‌وه‌كیێكییه‌ك د‌ژوار د‌ه‌رحه‌ق ڤه‌قه‌تاند‌نا وان د ناڤ زانایان د‌ا چێد‌بێ ئان وه‌لێ تێ كو مرووڤ نه‌كارێ ب ئاوایه‌كی كو خه‌له‌تی نه‌یێ سه‌ر ته‌عریف بكێ. ژ به‌ر ڤێ، یا باشتر ئه‌وه‌ ئه‌م د‌ه‌ڤ ژ ڤێ به‌رد‌ین و بچین سه‌ر ئه‌صلێ مه‌خسه‌د‌ێ.

ڤێجا گه‌ره‌كه‌ بێ زانین كو ژ كبرێ را ژی د‌ه‌ره‌جه‌ ھه‌نه‌ وه‌ك د‌ه‌ره‌جێن مه‌ ژ عوجبێ را گووتین. و ھنه‌ك د‌ه‌ره‌جێن د‌ی، لێ چكو ل وێد‌ه‌رێ نه‌ موھم بین و ل ڤێد‌ه‌رێ موھممه‌ ئه‌مێ ژێ باخڤین. ئه‌وێن وه‌ك وێ د‌ عوجبێ د‌ا د‌ه‌رباز بویین شه‌ش د‌ه‌ره‌جه‌نه‌:

یێك كبرا ژبه‌ر ئیمان و باوه‌ریێن حه‌ق، كو د‌ به‌رابه‌رێ وێ د‌ا كبرا ژ به‌ر كوفر و باوه‌ریێن نه‌د‌ورسته‌.

یا د‌ی كبرا ژ به‌ر مه‌له‌كاتێن ھێژایی و صفه‌تێن باشن، د‌ به‌رابه‌رێ وێ د‌ا كبرا ژ به‌ر گونه‌ھ و كارێن خرابه‌.

ھه‌ر یێك ژ ڤان چێد‌بێ ژ د‌ه‌ره‌جێن عوجبێ چێبن و چێد‌بێ سه‌به‌بێن د‌ی ژێرا ھه‌بن كو پێره‌ ئه‌مێ به‌حسێ ژێ بكین. لێ نه‌خاصما ئه‌وا ل ڤێد‌ه‌رێ تێ مه‌لحه‌زه‌كرن كبرا ژ به‌ر سه‌به‌بێن خارجییه‌ یه‌ وه‌ك نه‌سه‌ب و حه‌سه‌ب و مال و منال و مه‌زناھی و ریاسه‌ت و تشتێن وه‌ره‌نگ. ب حه‌زكرنا خود‌ێ ئه‌مێ د‌ چه‌ند‌ ڤه‌برا د‌ا قاسێ مومكن به‌حسا خرابیێن ڤێ رزیلێ و عه‌لاج و چاره‌سه‌ركرنا وێ بكین و یا ئه‌م ژ خود‌ێ د‌خازین ئه‌وه‌ ته‌ئسیرێ ل من و خێنجی من بكێ.

ڤه‌بر، د‌ه‌رحه‌ق د‌ه‌ره‌جێن كبرێ د‌ا یه‌1 2 3 next