ئال وئه‏هل - ل لوغه‏تێ عه‏ره‏بی ولحه‏ديسێ دائال وئههل -  ل لوغهتێ عهرهبی ولحهديسێ دا

پێ ديتنا لوغه‏تێ عه‏ربی وحه‏ديسێن پێغه‏مبه‏ر صلی الله عليه وآله مه‏علوم دبت كو كه‏لما “ئه‏هل” و “ئال” ژ ژنێ رانايێت گوتن نه‏پێ قه‏رينه ونيشانه‏كی بت كو مه‏علوم بكت مه‏خسه د ژنه، نخوه ده‏ما كه‏لام بێ قه‏رينه ونيشان بت ئه‏ڤ هه‏ر دوكه‏لمه تنێ بن ده‏لاله‏ت دكن لسه‏ر وی ئه‏هلێ كو ژ جهه‏ت نه‏سه‏بی ڤه لجهه‏ك نێزيك را بگهێن هه‏ڤ.

)ابن المنظور) لبارا وێ چه‏ندێ دا كو گه‏لو كه‏لما “ئه‏هل” و “ئال” ده‏لاله‏ت دكن لسه‏ر ژنێ ئان نه؟ دبێژت: ئه‏ڤه مه‏عنه‏يه‏كه كو دكه‏ڤت سه‏ر ئه‏زمانا لێبه‏لێ مه‏عنه‏يه‏ك وه ره‏نگه كو نه حه‏تا سه‏به‏به‏ك بو ده‏لاله‏ت كرنا وێ لسه‏ر ژنێ هه‏بت ده‏لاله‏ت ناكت.

بو نمونه، بێژن زٍه‏لامه‏كی توزه وجيی ئه‏و بێژت ئه‏ز خودان ئه‏هل نه‏بيمه (ماتأهّلت) لڤێده‏رێ پێ نيشانا ئه‏وّلێ ئاخفتنێ مروڤ دزانت يانی ئه‏ز نه زه‏وجيمه من ژن نه ئانيه ئان گوتنێن وه‏ره‏نگ.

ئه‏ما ئه‏گه‏ر بێ نيشان و قه‏رينه كه‏سه‏ك بێژت ئه‏هلێ من لفلان باژارينه ئه‏زێ بچم سه‏حا ئه‏هلێ خوه لڤێده‏رێ خه‏لك ئه‏هلێ مالا مروڤێن وی يێن نه‏سه‏بی ژێ فێهم دكن‏و ده‏لاله‏ت ناكت لسه ژنێ يانی ( ئه‏هلێ به‏يت) بخوه بتنێكی ده‏لاله‏ت ناكت لسه‏ر ژنێ لێبه‏لێ ئه‏گه كه‏لمه‏يه‏ك ديتر لئاخفتنێ زێده بكن و نيشانه‏ك هه‏بت دبت كو ده‏لاله‏تێ لسه‏ر ژنێ ژی بكت.

نخوه كه‏لما “ئه‏هل” و “ئال” لگورا گوتنا ئبن مه‏نظور تنێ ده‏لاله‏ت دكت لسه‏ر مروڤێن ژ نه‏سه‏بێ ئه‏ماده‏ما نيشانه‏ك د ئاخفتنێ دا هه‏بت وقه‏رينه نيشان بدت هنگێ مومكنه لسه‏ر ژنێ ده‏لاله‏تێ بكت.

مه‏عنا وێ دبت ئه‏ڤه كو مه‏عنا حه‏قيقی يا كه‏لما “ئه‏هل” و “ئال” ژن نينه

و بده‏لاله‏تا حه‏قيقی ده‏لاله‏تێ لسه‏ر ژنێ ناكت تنێ پێ قه‏رينێ ده‏لاله‏ت دكت، وه‏كی وه‏يه ده‏لاله‏تا وێ لسه‏ر ژنێ مه‏جازييه.

 

ئبن ئه‏ڤير دبێژت:

لبارا ئالێ پێغه‏مبه‏ر صلی الله عليه وآله دا موخته‏لف بينه و به‏هرا پتر دبێژن بنه مالا وی‏نه. شافعی رضی الله عنه دبێژت: ئه‏ڤ حه‏ديسا پێغه‏مبه‏ر صلی الله عليه وآله كو دبێژت: “لا تحلّ الصدقة لمحمّد وآل محمّد”، صه‏ده‏قه‏نه حه‏لاله بو ئالێ محمّد صلی الله عليه وآله: ئه‏ڤ حه‏ديس ده‏ليله لسه‏ر وێ چه‏ندێ كو (ئالێ محمّد) صلی الله عليه وآله ئه‏ون يێن صه‏ده‏قه لوا حه‏رام بيی وشونا وێدا خومس ژ واره هاتی دانين و ئه‏و ئه‏ون يێن ژ پشتا هاشم و ژ پشتا موطه‏لّب.1 2 3 4 5 6 next