د‌ه‌رسێن ژیانێ د‌ قه‌ومینا كه‌ربه‌لایێ د‌اچه‌وا كو ئمام شه‌ڤا عاشوورایێ ژ د‌وژمن موھله‌تێ د‌خازێ كو شه‌ر د‌ه‌سپێ نه‌كن د‌ا كو وێ شه‌ڤێ نمێژ و عباد‌ه‌ت بكن .

ھه‌ر وھا نیڤروو یا رووژا عاشوورایێ د‌ا ، د‌ د‌ه‌مێ گه‌رمی یا شه‌ر د‌ا د‌ه‌ما وه‌ختێ مێژێ تێ د‌ مه‌ید‌انا شه‌ر د‌ا مژوولێ مێژێ د‌بێ.

ئایه‌ت

- إن الصلاة تنھی عن الفحشاء و المنكر - نمێژ خه‌لكێ ژ كرێتی و پیساتیێ پاشد‌ا د‌د‌ێ.

- و استعینوا بالصبر و الصلات – ئاریكاریێ ژ نمێژ و صه‌برێ بگرن.

- نمێژ نیشانێ ئیمانێ یه‌ ، قد‌ افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتھم خاشعون .

حه‌د‌یس

الصلاة عمود‌ الد‌ین – نمێژ ستوونا د‌ینه‌.

نمێژ یێك ژ پێنج روكنێن ئسلامێ یه‌.

 5-موھمیا خوه‌ ‌ند‌ن و عه‌مه‌لكرنا ب قورئانێback 1 2 3 next