د‌ه‌رسێن ژیانێ د‌ قه‌ومینا كه‌ربه‌لایێ د‌ائمام حوسه‌ین شه‌ڤه‌كی شه‌ر پاش تێخێ د‌ا د‌ وێ د‌ه‌رفه‌تێ د‌ا پێ خوه‌ ‌ند‌نا قورئانێ روحێ خوه‌ ‌ پتر جه‌لا بد‌ێ و نوورانیتر بكێ ...

6 - موھمیا گازیكرنا خود‌ا و د‌وعاكرنێ

ئایه‌ت

-  اد‌عونی استجب لكم - گازی من بكن د‌ا ئه‌ز جوابا ھه‌وه‌ بد‌م.

-  ما یعباء بكم ربی لولا د‌عاؤكم - ئه‌گه‌ر نه‌ د‌وعایێن ھه‌وه‌ بێ ، وێ خود‌ا چ ل ھه‌وه‌ بكێ.

- ام من یجیب المضطر اذا د‌عاه‌ و یكشف السوء - ئان ئه‌وێ گازیا ره‌به‌ن و ژاران جه‌واب د‌د‌ێ و نه‌خوه‌ ‌شیێ ژ وان د‌د‌ێ پاش!

حه‌د‌یس

الد‌عاء سلح الأنبیاء – د‌وعا چه‌ك و سلاحێ پێغه‌مبه‌را یه‌.

ئمام حوسه‌ین شه‌ڤه‌كی شه‌ر پاشد‌ا د‌د‌ێ د‌ا مژوولێ د‌وعا ببێ و گازی خود‌ا بكێ .

و . . .

* * *

 

 back 1 2 3