قه‌ومینا كه‌ربه‌لایێ چره‌ نایێ ژبیركرن؟حوسه‌یـنم شـه‌ھید‌ بوو د ‌ناڤ غوربه‌تێ

مـوحه‌رره‌م د‌ه‌مـا تـازه ‌بیـتـن ھـلال

جه‌د‌یـد‌ه‌ن بكـه‌ن ماته‌مـێ پر د‌ه‌لال

چـو عاشـوورا بـێتن د‌ ماھێ حه‌زین

د‌كن ھه‌فت ته‌به‌ق عه‌رد‌و عه‌سمان ئه‌نین

حوسـه‌یـنـا حـوسـه‌یـنـا شاھـێ كـه‌ربـه‌لا

د‌ عشقا تـه‌ غـایه‌ت ئه‌زم مـوبـتـه‌لا

د‌لێ مـن كه‌بابه‌ ژبه‌ر فرقه‌تێ

كـو تێ فـكـرا مـن شد‌د‌ه‌تا ضـه‌ربه‌تێ

لـه‌عیـنێ سیـه‌ھ بـه‌خـتێ مرد‌ارێ پـیسback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next